Παιδαγωγική,συμβουλευτική & ψυχολογική υποστήριξη


ΚΑΛΟ

  Παιδαγωγική και  συμβουλευτική υποστήριξη  σχολικής κοινότητας

Σας ενημερώνουμε ότι  κατά το σχολικό έτος 2023 -24 την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας έχει η σύμβουλος Εκπαίδευσης Χατζηιωάννου Μέλισσα  ΠΕ 07.

Επίσης ως  Σύμβουλοι Σχολικοί Ζωής έχουν οριστεί  οι εκπαιδευτικοί :

Μάμαλη Ελένη ΠΕ 02 MEd

Φερεντίνου Αναστασία ΠΕ 04.01 ΕΑΕ

Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη σχολικής κοινότητας

Στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2023-24 έχουν τοποθετηθεί μία μόνιμη ψυχολόγος (Χριστίνα Κοντού, ΠΕ 23) και μία Κοινωνική Λειτουργός (Κορτομανίτη Παναγιώτα ΠΕ 30) για την ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών και της σχολικής κοινότητας. Κάθε Παρασκευή (8.30-13.30 μ.μ) κάνουν συνεδρίες και συναντήσεις με τους/τις μαθητές/τριες καθώς και με τους/τις κηδεμόνες τους .

Στο πλαίσιο αυτό  λειτουργεί και Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ) που αποτελεί ένα καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό τη την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών και της σχολικής κοινότητας.

Η Ε.Δ.Υ  συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου τον κύριο Παπαδάκη Δημήτριο, την  Εκπαιδευτικό της  Ειδικής Αγωγής, κυρία Φερεντίνου Αναστασία (ΠΕ 04.01 ΕΑΕ), την Ψυχολόγο, κυρία Χριστίνα Κοντού (ΠΕ 23) και την Κοινωνικό Λειτουργό κυρία Κορτομανίτη Παναγιώτα (ΠΕ 30).

 σύμβουλοι σχ

  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟΥ/ΘΕΣΜΟΥ

 Ο ρόλος της Ε.Δ.Υ 

Πιο αναλυτικά, οι Ε.Δ.Υ.  ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:
α) διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι/ες μαθητές/τριες και προτείνουν την παραπομπή στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των μαθητών/τριών για τους οποίους, ύστερα από την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης – γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11.

β) υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών μάθησης,

γ) διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, και οργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς,

δ) εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του/της μαθητή/τριας,

ε) εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης,

στ) συνεργάζονται με τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7, και, ιδίως, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου,

ζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών/τριών και συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.

 Το έργο του/της Συμβούλου Σχολικής Ζωής (Άρθρο 1)

– Ο/Η  Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητέ-ριες, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκεί τα καθήκοντά του/της και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

– Ο/Η Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές/τριες ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

– Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής αντιμετωπίζει τα ζητήματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα και τη σχολική κοινότητα που εκτείνονται και στην κοινωνία, μέσα από οργανωμένες κοινωνικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, επιδιώκει να στηρίξει και να βελτιώσει τους εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς μηχανισμούς, αναλαμβάνοντας ένα έργο προληπτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση πολλών κοινωνικών και παιδαγωγικών προβλημάτων, που ανακύπτουν στη σχολική τάξη, στη ζωή της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας και επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών.

Αρμοδιότητες – Καθήκοντα (Άρθρο 2)

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του/της Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι:

– Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.

– Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα. – Η υποστήριξη μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προ- γράμματα, μεθόδους και πρακτικές για τη δημιουργική σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την συνεργασία τους, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών, την ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, την υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους κ.ά.

– Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών/τριών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοινότητας.

– Η υποστήριξη των μαθητών/ριών μέσα από προληπτικές αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή.

– Η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών/ριών θα πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας και αξιοποιώντας τις κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, τη συμβουλευτική γονέων και τη δημιουργία ομάδων γονέων με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.

– H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.

– Η άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει χώρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

Επισκέπτες

1